Array

20 Roma high school students completed the English cours

During the school year of 2013-2014 Non-profit organization “Fileo” in regards to the foundation “New Start in East” from Norway as part of the project “Support of high school and university Roma students “supported 20 Roma high school students to take course in English language and all of them have successfully accomplished the course and were certificated for accomplishing the level that they took.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ “ФИЛЕО”

Отвара повик за програма за туторство за студенти роми за академска 2013/14 година

Здружението на граѓани „ФИЛЕО“е формирано со доброволно здружување на граѓаните за остварување на целите и задачите на Здружението и е непрофитна граѓанска организација која е формирана во 2007 – та година како иницијатива поддржана од Норвешката Нетворт Мисија која со својата без резервна поддршка ја поддржа идејата на едно ново здружение кое работи на полето на младите и едукацијата.

   Прочитај повеќе

There are no translations available.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ “ФИЛЕО”

Отворен повик за студентски иницијативи и проекти

Здружението на граѓани „ФИЛЕО“ е формирано во 2007 година, тоа е самостојно во организирањето и остварувањето на своите цели, интереси, и активности утврдени со статутот. Нашата мисија е Филео да прерасне во ресурсен и едукативен центар кој ќе е во функција на вклучување и унапредување на младите во општествените текови, со фокус / области на делување млади (Градење на капацитети, Менторство, Активизам, Застапување и лобирање, студентски истражувања) како и образование (основно, средно, високо и програмата за туторство) и со Cross cutting области (Родова еднаквост, Медиумска застапеност, Вмрежување и Мултикултурализам), нашата визија е да станеме препознатлива организација на Европско ниво за застапување на итересите на младите.

   Прочитај повеќе

NON-PROFIT ORGANIZATION “FILEO” OPEN CALL FOR THE PROGRAM FOR TUTORSHIP FOR ROMA STUDENTS FOR THE ACADEMIC 2013/2014 YEAR
 

Non-profit Organization “Fileo” is established by a voluntary association of citizens to accomplish the goals and tasks of the organization; and is non-profit organization established in 2007 as an initiative supported by the Norwegian Network Mission. They with their unreserved support hold up the idea for new organization that works in the areas of youth and education.

   Read more